Skip available courses

Available courses

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- Kahoot.it , Street View ,  การ Save แบบฝังฟอนต์

- การสมัครเข้าใช้งานระบบ E-Learning

- การสร้างรายวิชา

- การนำผู้เรียนเข้าในรายวิชา(Endroll User)

- การใช้ ลาเบล , กระดานสนทนา, ห้องสนทนา, แหล่งข้อมูล, URL

- การใช้ www.myennoteweb.com

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

              ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล แก่บุคคลในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ  เลือดและความผิดปกติของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ด้วยความเต็มใจโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้น

ทักษะการเขียนเป็นสำคัญ

แนวคิดและหลักการพยาบาลบุคคล วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย หลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคล วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน เรื้อรัง และที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ำ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การประเมินสภาพจิตสังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบทั้งในระยะเฉียบพลันวิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล

พยาธิสภาพ  กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ และอวัยวะในระบบต่าง ๆ  รวมถึงกลไกการปรับตัว  ปฏิกิริยาตอบโต้  การปรับตัวของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ โดยใช้การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการศึกษาตามแผนที่วางไว้ การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีประเมินผลการเรียนรู้ นำเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเอง มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

              เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งของไทยและต่างประเทศ เข้าใจและเห็นคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล รู้และสามารถในการวิเคราะห์เห็นเอกลักษณ์                  เอกสิทธิ์ องค์กรวิชาชีพ และสามารถจัดทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่า เพิ่มพลังอำนาจของวิชาชีพการพยาบาล รู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มของวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได้                   โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กสิทธิผู้บริโภคสิทธิผู้ป่วยตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลได้ (1.1)

2. สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่วได้ (1.2)

3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (1.3)

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง (1.4)

5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ (1.5)

6. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ (2.2)

7. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหาร (2.4)

8. มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม (2.6)

9. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (3.2)

10. สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ (3.3)

11. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพโดยคำนึงถึงพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล (3.4)

12. สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท (3.6)

13. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ (4.2)

14. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและมีส่วนร่วม (4.3)

15. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สังคม และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง (4.4)

16.  สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ (5.2)

17. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการนำเสนอรวมทั้งสามารถอ่านสารสารและตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ (5.3)

18. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จำเป็น (5.4)

19. สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ (5.5

เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างความเอื้ออาทร  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและวิธีการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับการประสานงานกับองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ  การให้การดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยยึดหลักยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง 

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพจิต และจิตเวช อาการวิทยาทางจิตและการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน 

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร แก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญาอารมณ์ พฤติกรรม การใช้สารเสพติด และทารุณกรรมในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การป้องกัน ส่งเสริม บำบัด รักษา การฟื้นฟูสภาพ ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการ และชุมชน ยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน การสอน การให้คำปรึกษาสุขภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด เลือกใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสอนทางสุขภาพ หลักการและเทคนิคกระบวนการทางการสอนทางสุขภาพ ประยุกต์ใช้กับการบริการทางสุขภาพ วิเคราะห์ และเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีต่างๆในการสอนทางสุขภาพ ฝึกการสร้างสัมพันธภาพในเชิงสังคมและวิชาชีพเพื่อการบำบัดและให้การปรึกษาทางสุขภาพ ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงด้วยความเอื้ออาทร ยอมรับและเข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล  ใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต แรงจูงใจ การสร้างความสัมพันธ์ การแต่งกาย การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ การสนทนาเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรมกับหลักมนุษยธรรม

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ โดยใช้การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการศึกษาตามแผนที่วางไว้ การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีประเมินผลการเรียนรู้ นำเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเอง มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ความรู้ถึงพื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา กลุ่มยาประเภทต่าง ๆ สมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษา บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา